نوشته‌ها

سوال از شما – تکلیف ما پیک موتوری های کارگاهها چیست؟آیا بیمه می شویم؟

⚫پاسخ 👇 کارفرمایان کارگاه هایی که افرادی را تحت عنوان پیک م…