نوشته‌ها

سوال از شما – چک مربوط به ۱۵ سال پیش را که بانک میگوید این حسابها قدیمی و بسته شده را چگونه میتوان مطالبه کرد؟

پاسخ از ما :  از طریق دادخواست کیفری قابل مطالبه نیست زیرا طبق ق…