نوشته‌ها

نکاتی درخصوص اهمیت قرارداد کار 

🔰قرارداد بین کارفرما و کارگر باید بر مبنای قانون کار تنظیم شود …