نوشته‌ها

سوال از شما – مجازات صدور چک با علم به مسدود بودن حساب چیست ؟

طبق قانون هر كس با علم به بسته بودن حساب بانكي خود مبادرت به ص…