نوشته‌ها

سوال از شما – متصرف به چه کسی گفته میشود؟

👈متصرف کسی است که مال را در اختیار دارد و مورد استفاده قرار می …

سوال از شما – متصرف به چه کسی گفته میشود؟

👈متصرف کسی است که مال را در اختیار دارد و مورد استفاده قرار می …