نوشته‌ها

سوال از شما :شرایط مستمری بازماندگان چیست؟

  🔴 بازماندگان‌ متوفی دارای شرایط‌ بیمه‌ شده‌ متوفی‌، در یکی‌ از ح…