نوشته‌ها

سوال از شما – شرایط برقراری مستمری بازماندگان چیست ؟

  🔴 بازماندگان‌ متوفی دارای شرایط‌ بیمه‌ شده‌ متوفی‌، در یکی‌ از ح…