نوشته‌ها

پرسش از شما – شخصی که حقوق ازکارافتادگی دریافت می‌کند، می‌تواند به کارهای سبک نیز اشتغال داشته باشد؟

✅پاسخ از ما: در صورتی که میزان ازکارافتادگی فرد بین 33 تا 66 درصد بوده و فرد مست…