نوشته‌ها

سوال از شما – حکم شهادت دروغ چیست ؟

شهادت دروغ، دو سال حبس دارد ؟ 🔹در دعوی توهین! شاکی که همسایه …