نوشته‌ها

سوال از شما – حقوق جزای عمومی  اعاده حیثیت چیست ؟

🔹شرایط اعاده حیثیت را قانون مشخص می کند. در زمینه این شرایط ب…