نوشته‌ها

سوال از شما – مالکان در چه صورتی می توانند فورا ملک خود را که درتصرف مستأجر است، تخلیه نمایند؟

🔷برای تخلیه فوری ملک به شرایط ذیل توجه فرمایید: قرار داد اجار…

سوال از شما – مالکان در چه صورتی می توانند فورا ملک خود را که درتصرف مستأجر است، تخلیه نمایند؟

برای تخلیه فوری ملک به شرایط ذیل توجه فرمایید: قرار داد اجاره غی…