نوشته‌ها

سوال از شما – آیا می توان تأخیر یا تعجیل کارگر را در محل کار، از اضافه کاری وی کسر نمود؟

🔰 خیر، به موجب ماده 70 قانون کار، مرخصی کمتر از یک روز کار جزء مرخصی ا…