نوشته‌ها

پرسش از شما – آیا معاینات پزشکی قبل از بیمه شدن در تامین اجتماعی الزامی است‌‌؟

🔰هزینه معاینات پزشکی قبل از دریافت دفترچه بیمه بر عهده کارفرما اس…