نوشته‌ها

سوال از شما:آیا بیمه بیکاری به مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره تعلق میگیرد؟

✅پاسخ از ما: 🌕 بر اساس تبصره ۵ ماده ۴ قانون تأمین اجتماع…

سوال از شما -آیا بیمه بیکاری به مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره تعلق میگیرد؟

✅پاسخ از ما: 🌕 بر اساس تبصره ۵ ماده ۴ قانون تأمین اجتماعی ، کلیه …