#فوری_مهم 🔴 رای دیوان عدالت اداری

در رابطه با علی الحساب شدن سنوات ها
🔰بر اساس رای مورخ ۱۹ آذرماه ۱۳۹۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ، در قرارداد های مدت موقت نیز ( مانند قرارداد های دائم ) پرداخت سنوات که در پایان هر سال پرداخت می گردد علی الحساب تلقی شده و میبایستی در زمان قطع همکاری با کارگر ، براساس آخرین حقوق به کارگر پرداخت گردد .
❗#توصیه_جدی :
به کارفرمایان محترم توصیه می گردد در صورت لزوم قرارداد ها ، مستندات و رویه های اجرایی مرتبط با این موضوع را بازنگری نمایند .