#تغییرنام خانوادگی

چگونه می توان نام خانوادگی را تغییر داد؟
برخی به نام خانوادگی خود علاقه ندارند حال سئوال اینجاست که آیا امکان تغییر نام خانوادگی وجود دارد؟
در موارد ذیل ، می توان نام خانوادگی را تغییر داد:
۱- نام خانوادگی ، از دو کلمه بیشتر باشد مانند : فرشچی اصل امامی ، ناصری محمدی مطلق و …
۲- نام خانوادگی‌ ، بیش از یک کلمه و یک عدد باشد مانند چهل تنان محمودی ، جعفری هفت برادران و …
۳- بیش از یک کلمه و حرف باشد مانند : آحسینی نژاد ، ق قنبری پور و…
۴- بیش از یک کلمه و پسوند باشد مانند : محمدی نژاد مطلق ، موسوی فرد متدین و …
۵- نام خانوادگی از واژه های مستهجن و ناپسند ، ترکیب شده باشد مانند : گدا پور
۶- نام خانوادگی از واژه های خارجی باشد . مانند : ویلیامز , کارتر ، میچل و ….
۷- نام خانوادگی های مذموم و نکوهیده که مغایر ارزشهای ایرانی…