آیا وقتی بیمه اختیاری داریم در جایی استخدام شویم به مشکل بر می خوریم ؟

 

در بیمه های اختیاری؛ به محض اشتغال و واریز حق بیمه، بیمه اختیاری قطع می گردد، اما در بیمه های صاحبان حرف و مشاغل آزاد، همزمان با بیمه پردازی، اشتغال و پرداخت حق بیمه مانعی ندارد.