سوال از شما – چک مربوط به ۱۵ سال پیش را که بانک میگوید این حسابها قدیمی و بسته شده را چگونه میتوان مطالبه کرد؟

پاسخ از ما

از طریق دادخواست کیفری قابل مطالبه نیست زیرا طبق قانون هرگاه ۶ ماه از تاریخ صدورچک گذشته باشد و دارنده چک در طی این مدت برای وصول آن به بانک مراجعه نکرده باشد و یا ظرف ۶ ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت به مراجع قضائی شکایت ننماید دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت ولی از طریق دادخواست حقوقی قابل مطالبه است.