سوال از شما -آیا زنان بیمه شده می‌توانند فرزند خود را تحت تکفل قرار دهند؟‌

✅پاسخ از ما:
وضوع:#بیمه_فرزند
🌕 یک زن در شرایطی می تواند فرزند خود را تحت تکفل قرار دهد که فرزند وی در هیچ یک از کارگاه های مشمول مقررات قانون تامین اجتماعی اشتغال نداشته باشد و فرزند بیمه شده تحت پوشش سایر صندوق های بیمه و بازنشستگی نباشد.
🔰 همچنین در صورتی که همسر بیمه شده زن، فاقد نظام بیمه ای باشد او می تواند فرزند خود را بیمه کند.‌