سوال از شما – آیا پرداخت حق اولاد و مسکن براساس کارکرد ماه صورت میگیرد؟

✅پاسخ از ما:
🌕مزایا از قبیل بن ، حق مسکن، حق اولاد ،ماهانه تعریف شده و به تعداد روزهای ماه بستگی ندارد.
🔰علتش هم این است که بر مبنای مصوبه هیات وزیران وقتی پرداخت حق مسکن به میزان ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال در ماه تصویب شده پرداخت بیشتر یا کمتر از آن قانونی نیست .ولی مزد روزانه تعریف شده است پس با کم و زیاد شدن روزهای ماه میزان مزد ماهانه تغییر میکند.