سوال از شما -آیا بیمه بیکاری به مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره تعلق میگیرد؟

پاسخ از ما:
🌕 بر اساس تبصره ۵ ماده ۴ قانون تأمین اجتماعی ، کلیه مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی و همچنین کارفرمایان اشخاص حقیقی می‌توانند با رعایت ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی و با ۲۷ درصد حق بیمه متعلقه نسبت به ارسال لیست و پرداخت حق بیمه خود به همراه کارکنان شاغل اقدام و از مزایای قانون برخوردار شوند. ضمناً بر اساس رأی شماره ۶۶۶ مورخ ۱۶/۹/۸۸ و ۱۱۸۲ مورخ ۱۵/۱۰/۹۴ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مدیران اشخاص حقوقی و همچنین مدیرعامل از شمول قانون کار خارج می‌باشند.‌‌