از ذهن تا دهن فقط یک نقطه فاصله است … پس تا ذهنت را باز نکردی،دهانت را باز نکن