پرسش از شما – شخصی که حقوق ازکارافتادگی دریافت می‌کند، می‌تواند به کارهای سبک نیز اشتغال داشته باشد؟

✅پاسخ از ما:
در صورتی که میزان ازکارافتادگی فرد بین ۳۳ تا ۶۶ درصد بوده و فرد مستمری ازکارافتادگی جزئی دریافت می‌کند، اشتغال‌ به‌کار مجدد او بلامانع است، ولی در صورتی که فرد مستمری ازکارافتادگی کلی دریافت کند، نمی‌تواند هم‌زمان با دریافت مستمری ازکارافتادگی کلی، اشتغال مجدد داشته باشد.