پرسش از شما – آیا معاینات پزشکی قبل از بیمه شدن در تامین اجتماعی الزامی است‌‌؟

🔰هزینه معاینات پزشکی قبل از دریافت دفترچه بیمه بر عهده کارفرما است یا کارگر باید پرداخت کند؟
✅پاسخ از ما:
اخذ معاینات پزشکی توسط پزشک معتمد سازمان تأمین اجتماعی الزامی بوده و تنها متقاضیانی که هنگام ارائه تقاضا بیشتر از نه ماه از قطع پرداخت حق بیمه آنها نگذشته باشد، از انجام معاینات پزشکی معاف هستند.
به استناد تبصره ۵ از ماده ۱ آیین نامه معاینات سلامت شغلی, پرداخت کلیه هزینه های معاینات, و اقدامات تشخیص “بر اساس تعرفه های مصوب “به عهده کارفرماست