سوال از شما – کسی که روزهای قبل از تعطیلات رسمی را غیبت کرده باشد ، آیا حقوق روزهای تعطیل رسمی به ایشان تعلق می گیرد؟

✅پاسخ از ما:
موضوع:تعطیلات_رسمی
بنا به تعریف ماده ۱۴ قانون کار در مواردی که انجام تعهدات یکی از طرفین ( کارگر یا کارفرما ) موقتا متوقف شود ، قرارداد کار به حال تعلیق در می آید .
همچنین به تعریف ماده ۱۶ قانون کار قرارداد کارگرانی که از مرخصی های بدون حقوق یا مزد استفاده می کنند ، در طول مرخصی به حال تعلیق در می آید.
🔰همینطور در مواردی که در ایام غیبت ، رابطه کاری ( ازسوی کارگر ) و مزدی ( از سوی کارفرما) بین طرفین متوقف می شود ، قرارداد کار به حالت تعلیق در می آید .
🔰لذا اگر روز تعطیل رسمی بین ( یا بعد از ) روز غیبت یا مرخصی بدون حقوق واقع شود جزء روزهای غیبت یا مرخصی بدون حقوق محسوب شده و نتیجتا کارگر مستحق دریافت مزد تعطیلات رسمی که بین روزهای غیبت و یا مرخصی بدون حقوق واقع می‌شود نخواهد بود.