سوال از شما – چنانچه کارگری در کارگاهی ترک کار کرده آیا باید به‌صورت مکتوب به تامین‌اجتماعی اعلام شود؟

✅پاسخ از ما:
موضوع:ترک کار
خیر، رسمی‌ترین کانال ارتباطی کارفرمایان به تامین‌اجتماعی همان لیست ارسالی است. در صورت ترک کار، درج ترک کار در لیست ارسالی در ستون مربوطه کفایت می‌کند و نیاز به اعلام و مکاتبه کتبی نیست.