سوال از شما – شرایط دریافت غرامت استراحت پزشکی؟

 پاسخ از ما 
🔰 عدم اشتغال به کار: چنانچه بیمه شده به رغم بیماری، به کار ادامه دهد، غرامت دستمزد به وی پرداخت نمی شود.‌
🔰 عدم دریافت مزد یا حقوق: چنانچه بیمه شده در ایام بیماری، از کارفرما مزد یا حقوق دریافت کند، بیمه تامین اجتماعی تنها خدمات درمانی را به بیمه شده ارائه می دهد و غرامت دستمزد نمی پردازد.‌
🔰 قبل از شروع بیماری، رابطه کارگر و کارفرما قطع نشده باشد.‌
🔰 مدت استراحت بیمه شده به تایید پزشک معالج یا شورای پزشکی بیمه تامین اجتماعی برسد.‌
🔰 بیمه شده در ایام بیماری بازخرید نشده، استعفا نداده و یا اخراج نشده باشد