سوال از شما – در صورتیکه زن و مرد هر دو بیکار شوند،آیا مقرری بیمه بیکاری به هر دو تعلق میگیرد‌؟

✅پاسخ از ما:
موضوع:مقرری بیکاری
 در صورت اخراج زن و شوهر، مقرری بیمه بیکاری به هردو نفر تعلق می گیرد، تنها در پرداخت حق عائله مندی است که به ازا هر نفر تحت تکفل، ۱۰ درصد حداقل دستمزد به مقرری بیمه بیکاری متکفل و یا متاهل اضافه می شود.‌‌