سوال از شما – حقوق جزای عمومی  اعاده حیثیت چیست ؟

🔹شرایط اعاده حیثیت را قانون مشخص می کند. در زمینه این شرایط باید به نوع محکومیت، اجرای آن و مهلت اعاده ی حیثیت توجه کرد.
🔸با اعاده ی حیثیت، محکومیت از شناسنامه ی کیفری محکوم پاک می شود و لذا در صورت انجام جرم جدید، مساله تکرار جرم مطرح نمی شود و مانعی برای تعلیق اجرای مجازات در صورت وقوع جرم جدید نخواهد بود.
🔹اعاده حیثیت بیشتر به آینده محکوم نظر دارد. اگرچه برخی از آثار گذشته محکوم به قوت خود باقی خواهد ماند. به عنوان مثال، اگر فردی به دنبال محکومیت خود ممنوع المعامله شده باشد، اعاده ی حیثیت نمی تواند موجب صحت معامله ی ممنوع در دوران محکومیت گردد و به معامله مشروعیت بخشد.
🔸اعاده حیثیت، تاسیسی است جزایی که به فرد اجازه می دهد تا تمامی حقوقی را که به دنبال یک محکومیت قضایی یا حکم قانون از دست داده، باز یابد.
🔹هدف از اعاده ی حیثیت، محو ساختن آثار محکومیت کیفری، جلو گیری اشخاص دیگر از طرح مجدد آن محکومیت و قطع محرومیت های ناشی از محکومیت کیفری در آینده است.
🔸اعاده حیثیت موجب حذف حکم از سجل کیفری، به حساب نیامدن محکومیت سابق در توصیف تکرار جرم، برخورداری شخص از ارفاق های قانونی نظیر آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات و … در صورت ارتکاب جرم جدید می گردد.