هنگامی که چیزی را نوشتی پیش از مهر و امضاء کردن آن را مرور کن زیرا بر خرد خویش مهر و امضاء میزنی امام علی(ع)