سوال از شما – تکلیف ما پیک موتوری های کارگاهها چیست؟آیا بیمه می شویم؟

⚫پاسخ 👇
کارفرمایان کارگاه هایی که افرادی را تحت عنوان پیک موتوری در اختیار دارند، ملزم به ارسال لیست و پرداخت حق بیمه آنها هستند.
افراد پیک موتوری که در کارگاه های مشمول مقررات قانون تأمین اجتماعی شاغل هستند،کارفرمایان آنها مکلفند طبق ماده ٢٨ و٣۶ قانون حق بیمه مربوط به هر ماه را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به سازمان تأمین اجتماعی بپردازند.
کارفرما باید صورت مزد یا حقوق بیمه شدگان در کارگاه ها را طبق ماده ٣٩ قانون و آئین نامه اجرایی مذکور با درج روزهای کارکرد و رعایت حداقل دستمزد روزانه به شعبه ذیربط تأمین اجتماعی ارسال کند.