سوال از شما – ضمانت اجراے بہ همراہ نداشتن مدارڪ خودرو چیست ؟

 

✏ توجہ داشتہ باشید ڪہ بر طبق قانون ، ماموران محترم راهنمایے و رانندگے فقط در صورتے مے توانند از رانندہ مدارڪ او را مطالبہ ڪنند ڪہ رانندہ را از بابت تخلفے متوقف ڪردہ باشند در غیر این صورت هیچ مامورے حق مطالبہ مدارڪ بدون تخلف رانندہ را ندارد…
✏بر طبق مادہ ۹ قانون تخلفات راهنمایے و رانندگے ، رانندگان موظفند گواهینامہ، بیمہ نامہ ، ڪارت خودرو و معاینہ فنے را همراہ داشتہ باشند، اگر هیچ یڪ از مدارڪ مذڪور همراہ رانندہ نباشد بہ شرط تخلف رانندہ تا زمان ارائہ مدارڪ ، خودرو توقیف مے گردد….
✏اما در صورتیڪہ یڪے از مدارڪ فوق یا ڪارت شناسایے معتبر از رانندہ همراہ او باشد ماموران موظفند با اخذ مدرک ارائہ شدہ و دادن رسید بدون توقف خودرو ، رانندہ را ملزم بہ آوردن سایر مدارڪ ڪنند تا با آوردن رسید، مدرڪ اخذ شدہ او بازپس دادہ شود.