سوال از شما – مهلت های قانون تجارت چک چیست؟

 

۱۵ روز
➖مهلت برگشت زدن ۱۵ روز خواهد بود، چنانچه محل صدور چک مشخص نباشد.
✅۴۵ روز
➖مهلت برگشت زدن ۴۵ روز خواهد بود، چنانچه محل صدور چک و محل پرداخت آن دو جای متفاوت( دو شهر ) باشد.
✅۴ ماه
➖مهلت برگشت زدن ۴ ماه خواهد بود، چنانچه محل صدور چک خارج از کشور و محل پرداخت داخل کشور باشد.
✅۱۵ روز
➖تا ۱۵ روز می توان علیه افرادی که چک را پشت نویسی کرده اند، اقامه دعوی نمود و پس از آن دیگر مسئولیتی نخواهند داشت.
✅۶ ماه
➖مهلت شکایت کیفری ۶ ماه می باشد و پس از آن شکایت صرفاََ حقوقی خواهد بود.