سوال از شما – آیا می توان تأخیر یا تعجیل کارگر را در محل کار، از اضافه کاری وی کسر نمود؟

🔰 خیر، به موجب ماده ۷۰ قانون کار، مرخصی کمتر از یک روز کار جزء مرخصی استحقاقی منظور می شود و همچنین مستنداً به بند ب ماده ۵۹ همان قانون، ارزش هر ساعت اضافه کار، ۴۰% بیشتر از ساعت کار عادی است.
🔻 بنابراین نمی توان ساعت کار عادی را با ساعت اضافه کار برابر در نظر گرفت و کسری ساعات کار عادی را از ساعات اضافه کار کسر نمود.